Wytyczne realizacji standardów

Standardy ogólne uzupełniane są sukcesywnie przez wytyczne ich realizacji w poszczególnych obszarach praktyki psychologicznej, opracowywane przez Zespoły robocze. Zapraszamy do zgłaszania się do Sekcji z propozycjami założenia zespołu roboczego oraz opracowania odpowiednich wytycznych – zasady tworzenia zespołów znajdują się poniżej wraz z szablonem listu założycielskiego. Przewodniczący zespołu musi być członkiem Sekcji, jednak pozostali uczestnicy pracy zespołu już nie.

Dotychczas powstały następujące zespoły:

 

WSKAZÓWKI DO ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁÓW ROBOCZYCH W SEKCJI DIAGNOZY PTP

(tworzenie zepołów roboczych w sekcji)

1. Cel prac

Celem istnienia zespołu jest opracowanie wytycznych dla realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnozy dla danego szczegółowego obszaru pracy praktycznej.

2. Członkowie zespołu

Pierwszym krokiem stworzenia zespołu powinno być wyszukanie specjalistów w danej dziedzinie, którzy mieli czas i możliwości współpracować przy tworzeniu wytycznych szczegółowych. Skutecznie pracujący zespół składa się z 4-5 osób. W praktyce średnio wypada jedno spotkanie zespołu w miesiącu (ok. 2—godzinne) przez kilka miesięcy (ok. 5 – 10 zależnie jak wiele jest spraw szczegółowych do rozstrzygnięcia). Czasem pomocni są członkowie-korespondenci, którzy zobowiązują się komentować mailowo propozycje rozwiązań stworzone przez zespół stały. Konieczne dla skuteczności działań zespołu jest wyznaczenie koordynatora, który będzie prowadził prace zespołu.

3. Powstanie zespołu

Drugim krokiem jest opracowanie i wysłanie do Zarządu Sekcji Diagnozy PTP listu z prośbą o zgodę na uruchomienie działań zespołu jako części Sekcji. List powinien krótko opisywać cele prac zespołu, podawać jego nazwę uzasadniać potrzebę jego ukonstytuowania, wymieniać członków oraz wskazywać koordynatora prac zespołu. Przykładowy list jest w załączniku. Nazwa zespołu powinna dobrze oddawać specyfikę obszaru pracy praktycznej, dla której budowane będą wytyczne (dotąd istniały np.: Zespół ds. Diagnostyki Uchodźców; Zespół ds. Diagnozy w Psychologii Sportu; Zespół ds. Diagnozy Neuropsychologicznej).

4. Opracowanie wytycznych

Po akceptacji Zarządu Sekcji zespół prowadzi prace merytoryczne nad wytycznymi. Efektem prac jest opracowanie dokumentu „Wytyczne dla realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnozy w obszarze …..”. Niektóre zespoły wpisują wytyczne pod poszczególnymi punktami standardów ogólnych jako dodatkowy komentarz, inne tworzą osobny dokument ze spisem wytycznych. Ważne, aby dokument był czytelny i było jasne, które wytyczne odnoszą się do których standardów ogólnych.

5. Komentarze od członków sekcji

Prosimy o wysłanie dokumenty „Wytyczne…” do Zarządu Sekcji. Zarząd rozsyła go do wszystkich członków Sekcji z prośbą o komentarze, a otrzymane uwagi przekazuje pod rozwagę zespołowi. Zespół aktualizuje w wybranym przez siebie zakresie sformułowane wytyczne. Czas na komentarze to w przybliżeniu 30 dni.

6. Konsultacje społeczne

Zaktualizowany dokument powinien być poddany konsultacjom społecznym. W tym celu członkowie zespołu powinni rozesłać go do jak największej liczby osób zajmujących się daną dziedziną praktyki psychologicznej lub do osób cieszących się opinią wybitnych specjalistów w danej dziedzinie praktyki – z prośbą o komentarze do wytycznych. Warto zaplanować czas na otrzymanie odpowiedzi na około 30 do 60 dni. Po konsultacjach społecznych zespół aktualizuje w wybranym przez siebie zakresie sformułowane wytyczne.

7. Sformułowanie dokumentu końcowego

Zaktualizowany dokument powinien być przesłany do Zarządu Sekcji w celu akceptacji. Zarząd ma prawo wystosować dodatkowe uwagi i komentarze. Ostateczna wersja dokumentu uzyskuje status oficjalnych wskazówek Sekcji Diagnozy PTP dla realizacji procesu diagnostycznego w danym obszarze praktyki psychologicznej.

8. Propagowanie wytycznych

Dokument ten zostaje opublikowany na stronie Sekcji Diagnozy PTP. Członkowie zespołu oraz sekcji proszeni są o propagowanie opracowanych wytycznych w środowisku psychologów oraz lobbowanie na rzecz ich przestrzegania.

 

PRZYKŁADOWY LIST DOT. ZAŁOŻENIA ZESPOŁU ROBOCZEGO

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ W SPORCIE

Wnioskujemy o założenie w Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zespołu roboczego, które celem będzie opracowanie wytycznych dotyczących realizacji Standardów ogólnych diagnozowania psychologicznego w obszarze psychologicznej diagnozy w sporcie. Planowaną oficjalną nazwą zespołu jest Zespół Roboczy ds. Diagnozy Psychologicznej w Sporcie.

W Polsce dynamicznie rozwija się psychologia sportu, a przedstawiciele tej subdyscypliny psychologii prowadzą diagnozę psychologiczną sportowców. Choć istnieje szereg narzędzi i praktyk diagnostycznych, brakuje wskazań dotyczących zasad prowadzenia procesu diagnostycznego w tym obszarze psychologii. Prosimy o zgodę na założenie zespołu, który przedstawi propozycję aplikacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego do kontekstu psychologii sportu w postaci opracowania wytycznych realizacji standardów diagnozy w obszarze psychologii sportu. Koordynatorem zespołu będzie ….

Planowane prace Zespołu obejmują:

  1. Nawiązanie ścisłej współpracy z Ogólnopolską Sekcją Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i w tej współpracy realizowanie poniższych celów.
  2. Opracowanie wytycznych dotyczących sposobów realizacji standardów postępowania diagnostycznego w kontekście psychologii sportu.
  3. Stworzenie propozycji systemowych rozwiązań promujących działania psychologa w kontakcie ze sportowcami oraz osobami zaangażowanymi w sport, takimi jak działacze sportowi, trenerzy, rodzice młodych sportowców, itp.
  4. Edukacja zarówno psychologów jak i osób powiązanych ze sportem w kwestii celów oraz środków prowadzenia diagnostyki psychologicznej w sporcie.

Zwracamy się z wnioskiem o zgodę na utworzenie Zespołu Roboczego ds. Diagnozy Psychologicznej w Sporcie w Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Koordynator zespołu z afiljacją

Członkowie zespołu z afiljacjami

Reklamy