Nauczanie ustawiczne w diagnozie

Z inicjatywy Sekcji Diagnozy PTP od kilku lat toczy się w Polsce dyskusja dotycząca idei i systemu nauczania ustawicznego w zakresie diagnozy psychologicznej w Polsce.

Pod koniec 2013 roku opublikowano raport z badan ankietowych „Opinia psychologów praktyków oraz dydaktyków na temat ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej” (Filipiak, Tarnowska i Zalewski, 2013). Wynika z niego duże zapotrzebowanie na szeroką ofertę szkoleniową z zakresu diagnozy psychologicznej, obejmującą kursy, studia podyplomowe, staże oraz superwizje.

Omówienie raportu znaleźć można w wystąpieniu autorów pt. „Nauczanie ustawiczne w diagnozie psychologicznej – wnioski z badan ankietowych wśród polskich psychologów” wygłoszonego na IV Konferencji diagnostycznej w listopadzie 2013 r.

W 2015 roku ukazał się numer specjalny czasopisma naukowego Roczniki Psychologiczne (nr 2) poświęcony dyskusji wokół budowy systemu nauczania ustawicznego diagnozy psychologicznej w Polsce (tutaj artykuł wprowadzający do dyskusji). Dyskutowali w nim specjaliści z różnych obszarów psychologii oraz pedagogiki, z Polski oraz z zagranicy.

Reklamy