Walne Zebranie Sekcji – Nowy Zarząd

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

OGÓLNOPOLSKIEJ SEKCJI DIAGNOZY PTP

za okres od czerwca 2016 r. do stycznia 2019 r.

Walne Zebranie odbyło się w dniu 19 stycznia 2019 roku w pomieszczeniach Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zebraniu towarzyszył zjazd szkoleniowy Sekcji, który obejmował dwa wykłady wraz z towarzyszącą im dyskusją dotyczące wskazówek realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w obszarze pomocy psychologicznej w edukacji oraz diagnozy do psychoterapii par i rodzin.

W pierwszym terminie Walnego Zebrania, o godz. 10.30 nie zebrało się kworum. Obrady Zebrania rozpoczęto w drugim terminie, o godz. 10:45; w zebraniu wzięło udział ośmioro członków Sekcji, w tym troje spośród czworga członków Zarządu (Maja Filipiak, Anna Łuczak, Bartosz Zalewski; nieobecna była Katarzyna Wiejak). Przewodnicząca przedstawiła plan obrad. Walne zebranie przyjęło porządek obrad, prowadzącą zebranie została Maja Filipiak. Sekretarzem zebrania został Bartosz Zalewski. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano Joannę Stańczak i Adama Tarnowskiego.

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za okres ostatniego roku kalendarzowego. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Aleksandra Brzezińska zarekomendowała przyjęcie sprawozdań Zarządu i wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi. Walne Zebranie udzieliło jednogłośnie absolutorium w sprawie sprawozdań merytorycznego oraz finansowego Zarządu.

Następnie odbyły się głosowania.

Na funkcję Przewodniczącej Zarządu Sekcji Diagnozy została zgłoszona kandydatura prof. Grażyny Krasowicz-Kupis, która została wybrana na tą funkcję w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: siedem głosów za oraz jeden głos wstrzymujący się.

Do Zarządu Sekcji Diagnozy wybrano w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:

Katarzynę Wiejak – osiem głosów za, brak wstrzymujących się.

Maję Filipiak – osiem głosów za, brak wstrzymujących się.

Joannę Stańczak – siedem głosów za oraz jeden głos wstrzymujący się.

Katarzyna Wiejak była nieobecna podczas zebrania, kandydaturę zgłoszono zgodnie z jej pisemną zgodą dostarczoną wcześniej.

W wyborach uzupełniających do Zarządu Sekcji wybrano w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:

Aleksandrę Brzezińską – sześć głosów za, jeden głos wstrzymujący się, jeden głos nieważny.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:

Bartosza Zalewskiego – osiem głosów za, brak wstrzymujących się.

Bartosza Szymczyka – siedem głosów za oraz jeden głos wstrzymujący się.

Aleksandrę Kamińską – osiem głosów za, brak wstrzymujących się.

W wyborach do Komisji Rewizyjnej nie wybrano Agaty Potapskiej – jeden głos za, siedem głosów przeciw. Aleksandra Kamińska była nieobecna podczas zebrania, kandydaturę zgłoszono zgodnie z jej pisemną zgodą dostarczoną wcześniej.

Zarząd upoważnił do dalszego prowadzenia strony internetowej Sekcji Bartosza Zalewskiego.

Przedyskutowano także kierunek dalszych prac Sekcji oraz współpracy Sekcji z nowo wybranym Zarządem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przewodnicząca Sekcji zreferowała stan prac dotyczących reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, przedyskutowano miejsce wątków diagnostycznych w nowym postulowanym systemie opieki zdrowotnej.

Podjęto także dyskusję dotyczącą systemu superwizowania diagnostyki psychologicznej, jej zasad oraz miejsca w praktyce diagnostycznej w różnych kontekstach. Walne Zebranie jednomyślnie uchwaliło dokument „Wskazówki realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w obszarze diagnostyki par i rodzin do psychoterapii”, przygotowanego przez Zespół Roboczy ds. Diagnostyki Par i Rodzin.

Walne Zebranie przegłosowało jednogłośnie uchwałę o możliwości współpracy z innymi podmiotami w tworzeniu wniosku o opis kwalifikacji ZSK dla psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca zakończyła obrady Walnego Zebrania.

Bartosz Zalewski ustępujący sekretarz Zarządu Sekcji

Maja Filipiak  ustępująca przewodnicząca zarządu Sekcji

Reklamy